Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde08/10/07

Daugavpils pilsētas domes

priekšsēdētāja Rita Strode sasauc

Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi

2007.gada 11.oktobrī plkst.1400

Domes mazajā zālē KrišjāņaValdemāra ielā 1

un izsludina šādu darba kārtību:Nr.

p.k. Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1. Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa Domes lietu pārvaldniece H.Soldatjonoka2. Par M.Rotko mākslas centra tehniskā projekta izstrādi Domes izpilddirektora vietniece, Pilsētas attīstības departamenta vadītāja I.Goldberga3. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes pamatbužeta (līdzekļi projektu īstenošanai) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam Pilsētas attīstības departamenta Projektu koordinācijas un vadības nodaļas vadītāja I.Gorkina4. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Domes projektā “Uzņēmējdarbības (mazumtirdzniecības) attīstība kā pilsētvides veidojošais elements” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam

Domes galvenā grāmatvede A.Geikina

5. Par telpu nomas maksas likmes samazināšanu Neapdzīvojamo telpu nomas maksas atvieglojumu piešķiršanas komisijas priekšsēdētājs A.Jegorovs6. Par patapinājuma līguma noslēgšanu Kultūras nodaļas vadītājs J.Butkevičs7. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra direktors V.Plonis8. Par Sporta centra “Daugavpils ledus” nacionālās sporta bāzes statusa iegūšanu

Sporta centra “Daugavpils ledus” direktors V.Drelings

9. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu Juridiskā departamenta vadītāja L.Žuromska10. Par līdzekļu piešķiršanu Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece11. Par zemes nomas līguma slēgšanu

12. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam

13. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti Privatizācijas nodaļas vadītājs P.Jaunzems14. Par Daugavpils pilsētas domes 12.10.2006. lēmuma Nr.903 atcelšanu15. Par zemes gabala ar kadastra Nr.0500-001-5810 Stacijas ielā 47A, Daugavpilī platības un robežu plāna apstiprināšanu un nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā16. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošo apbūvētu zemes gabalu atsavināšanu17. Par Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo apbūvēto zemes gabalu nodošanu atsavināšanai18. Par zemesgabala ar kadastra Nr.0500 004 0315 Daugavpilī, A.Pumpura ielā 100D, privatizācijas pabeigšanu19. Par zemesgabala 1126 m2 platībā Nr.0500 021 0647 Daugavpilī, Nometņu ielā 102A, atsavināšanas pabeigšanu20. Par zemesgabala Ventspils ielā 159, Daugavpilī izsoles noteikumu apstiprināšanu21. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām

22. Par zemesgabala Daugavpilī, Begoniju ielā 55, pārdošanu Ivanam Šurhoveckim23. Par zemesgabala Daugavpilī, Asteru ielā 52 pārdošanu Igoram Brakovskim24. Par zemesgabala 3.dāliju ielā 2,Daugavpilī, Pumpura ielā pārdošanu Innai Razminovičai25. Par zemesgabala Daugavpilī, 4.dāliju ielā 2 pārdošanu Broņislavam Sargunam26. Par zemesgabala Daugavpilī, 2.narcišu ielā 6 pārdošanu Nikolajam Mišakovam27. Par zemesgabala Daugavpilī, Kumelīšu ielā 4 pārdošanu Slavomiram Dorožko28. Par zemesgabala Daugavpilī, Vīnogu ielā 16B, pārdošanu Ņinai Sekānei29. Par zemesgabala Daugavpilī, Vīnogu ielā 20A pārdošanu Sergejam Romančikovam30. Par zemesgabala Daugavpilī, Īrisu ielā 54, pārdošanu Aleksandram Petinim31. Par zemesgabala Daugavpilī, Flokšu ielā 9, pārdošanu Svetlanai Vernerai32. Par zemesgabala Daugavpilī, Rasas ielā 2, pārdošanu Viktoram Hvostovam33. Par zemesgabala Daugavpilī, Balvu ielā 1C, k-6, garāža Nr.219 pārdošanu Pjotram Aļehno34. Par zemesgabala Daugavpilī, Balvu ielā 1C, k-17, garāža Nr.615 pārdošanu Henriham Žusinam35. Par zemesgabala Daugavpilī, Balvu ielā 1C, k-34, garāža Nr.1028 pārdošanu Tatjanai Pavlovai36. Par detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr._____ “Daugavpils pilsētas Mezciema teritorijas starp Staņislavska, Parka, Putnu un Akāciju ielu detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu

Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja I.Kokina37. Par adrešu piešķiršanu

38. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes lēmumā Nr.76139. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 13.janvāra lēmumā Nr.2040. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes speciālajā budžetā Izglītības pārvaldes vadītāja O.Dukšinska41. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam42. Par izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu

43. Par izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu

44. Par personu iesniegumu izskatīšanu Dzīvokļu nodaļas vadītāja M.Liniņa
Автор: Daugavpils

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha